OUT PATIENT CONSULTATION

Ang out patient department ay parte ng ospitalnanakadisenyo para sapagpapagamot ng out patients, mgapasyentena me problemasakalusugannabibisita para magpagamot. Ang doctor ay eeksamin ang pasyente, magpapagawa ng mga test at magrereseta ng gamot base sakondisyon ng pasyente.

 

Opisina ng Division

ROSALES INFIRMARY UNIT

Klasipikasyon

PrimerongOspital

Uri ng Transaksyon

Government to Public

Sino pwedemakinabang

Kung sinonangangailangan ng atensyongmedikal

MGA KAILANGANG DALHIN

SAAN PWEDE MAGPAGAWA

 

 

 

 

Proseso para saKliyente

 

Aktibidad ng Rosales Infirmary Unit

Babayarin

Orasnagugugulin

Responsableng

empleyado

1.Pumunta sa Information Desk para sapagpapalista

ü  Hanapin ang dating record

Note: kung bago ang pasyente

ü  Gagawanmuna ng record

ü  Gumawa ng bagong record/chart

ü  Tanungin ang dahilan ng pagpapakonsulta

ü  Pagkuha ng vital signs

 

Wala

8minuto

Ivy Marie Belmoro

 

Lemuel Baldonado

 

Violeta Licudo

2.Pumunta saDoktor para magpakonsulta

ü  Eksaminasyon ngPasyente

ü  Magbigay ng request

para sa laboratory

ü  Magreseta ng gamot

 

Treatment:

Nebulization, paglinis ng

Sugat, pagtahi ng sugat,

etc.

Wala

Dependesapinapakonsulta

Dr. Adam Arlie Guieb

 

Dr. Mark Paolo Ching

3.Pumunta sa Pharmacy dala ang reseta

ü  Pagbibigay ng gamot

ü  Payongpangkalusugan

Wala

3minuto

Ericka Sayson

(Pharmacist)

TOTAL RESPONSE TIME

15 Minuto

           

Note: Other medical services offered by Rosales Infirmary Unit are pending approval of our application to operate due to change of location.