MGA PROGRAMA AT SERBISYO

Pagrerehistro ng kapanganakan, kamatayan, kasal approbadong desisyon ng korte (adoption, annulment of marriage at correction) pagtanggap ng applikasyon para sa lisensiya ng pagpapakasal, pagwasto sa lahat ng maling naitala sa rehistro ng kapanganakan, kasal at kamatayan R.A. 9048, 10172. Tuwing buwan ng Pebrero kada taon ay buwan ng rehistro sibil at may nagaganap na kasalang bayan at pag issue ng libring rehistro kapanganakan, kasal at kamatayan tuwing Pebrero 27 ng kada taon. At tuwing buwan ng Oktobre kada taon ay National Statistic Month, may nagaganap na programang paglilibre sa naantalang rehistro ng kapanganakan (Free mobile late registration of birth).

 

  1. PAGKUHA NG KAUKULANG KOPYA NG REHISTRO NG KAPANGANAKAN, KASAL AT KAMATAYAN.

 

ANG SERBISYO:

Ang mga kaukulang kopya ng dokumento tulad ng rehistro ng kapanganakan, kasal at kamatayan ay makukuha kaagad base sa ibibigay na impormasyon ng kukuha.

 

PAANO MAKAKAKUHA NG SERBISYO

 

Opisina

Tanggapan ng Rehistro Sibil

Uri

Simple

Uri ng transaksiyon

Government to Public

Sino makakakuha

Mga naipanganak, ikinasal at mga kamag anak ng namatayan

Listahan ng mga kailangan

Saan makukuha

       1. Valid ID

Publikong tanggapan

        2. Resibo

Treasury Office

     

 

Hakbang sa pagkuha

Trabaho ng opisina

Kaukulang bayad

Kaukulang oras

Responsableng Empleyado

1. Ipaberika ang kukuning dokumento

Beripikasyon sa computer

180.00

Limang minuto

G. Jimlo N. Olegario

Mun. Civil Registrar

G. Benny S. Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Marivic C. Natino

Admin. Asst. V

2, Ibigay ang resibo

Iprenta sa computer

 

Dalawang minuto

G. Jimlo N. Olegario

Mun. Civil Registrar

G. Benny S. Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Marivic C. Natino

Admin. Asst. V

 

Pirmahan ni MCR ang dokumento

 

Isang minuto

 G. Jimlo N. Olegario

Mun. Civil Registrar

4. Kunin ang dokumento

Ibigay sa kliyente ang dokumentong pirmado

 

Isang minuto

G. Jimlo N. Olegario

Mun. Civil Registrar

G. Benny S. Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Marivic C. Natino

Admin. Asst. V

Kung mayroon kayong gustong iparating para sa ikagaganda  o ikaayos ng aming serbisyo maaaring isangguni sa HRM Office o kaya sa Public Assistance Desk.

KABUUANG ORAS NA KINAKAILANGAN – SYAM NA MINUTO

 

 

 

 

 

 

 

  1. REHISTRO NG BAGONG PANGANAK, BAGONG KASAL AT KAMATAYAN

 

 

ANG SERBISYO:

Rehistro ng bata (kung dito ipinanganak), kasal (kung dito ikinasal), kahit ito ay sibil o simbahan at patay (kung dito namatay) kailangang irehistro sa opisina sa loob ng 30 araw pagkatapos maipanganak, ikinasal (15 araw pag may lisensya, 30 araw kung artikulo 34) at 30 araw din para sa patay

 

Opisina

Tanggapan ng Rehistro Sibil

Uri

Simple

Uri ng transaksiyon

Government to Public

Sino makakakuha

Mga pamilya ng ipinanganak at namatayan at mga nangkasal

 

PAANO MAKAKAKUHA NG SERBISYO

 

Mga hakbang sa pagkuha

Trabaho ng opisina

Kaukulang bayad

Kaukulang oras

Mga empleyado na magtratrabaho

Ibigay ang dokumentong irerehistro

Lagyan ng registry number at pirmahan ng magtatala

180.00 sa kapanganakan

 

125.00 sa paglipat ng patay

 

sampung minuto

Gng. Marivic C. Natino

Admin. Asst. V

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Madelyn R. Santos

Sr. Admin. Asst. I

Gng. Feliza G. Caoayan

Admin. Asst. II

Kung mayroon kayong gustong iparating para sa ikagaganda  o ikaayos ng aming serbisyo maaaring isangguni sa HRM Office o kaya sa Public Assistance Desk.

KABUUANG ORAS NA KINAKAILANGAN – SAMPUNG MINUTO

 

 

  1. PETISYON PARA SA PAGPALIT NG UNANG PANGALAN

 

ANG SERBISYO:

Akta Republika 9048 ay batas na binigyan ng kapangyarihan na ang mga Rehistrado Sibil na magpalit ng unang pangalan o alyas na hindi na kailangan pang dumaan sa korte. Subalit ang pagpalit ng taon ng kapanganakan, nasyonalidad at estado ng isang tao ay kailangan dumaan sa proseso ng korte. Ang petisyon sa pagpalit ng unang pangalan ay inaabot ng tatlo hanggang apat na buwan.

 

Opisina

Tanggapan ng Rehistro Sibil

Uri

Kumplikado

Uri ng transaksiyon

Government to Public

Sino makakakuha

Mga ipinanganak na iba ang ginagamit na pangalan sa kanyang rehistro

 

PAANO MAKAKAKUHA NG SERBISYO

 

Mga kailangang dokumento

Saan makakakuha

1. Talaan ng kapanganakan

2. NBI/Police klerans

3. Baptismal

4. Form 137 o Transcript of Records

5. Diploma

6. Talaan ng kasal

7. Sertipikasyon galing sa pinagtratrabahuan na walang sala ang aplikante

8. Talaan sa COMELEC

9. ID na balido

10. Resulta ng Pagdidiaryo

PSA

NBI at Police Station

Simbahan

Eskwelahan

Eskwelahan

PSA o MCR

Opisina ng aplikante

 

COMELEC

 

 

 

 

 

 

 

Mga hakbang sa pagkuha

Trabaho ng opisina

Kaukulang bayad

Kaukulang oras

Mga empleyado na magtratrabaho

Ipakita ang dokumentong kailangan

Beripikahin kung kompleto

3,050.00

 

Tatlumpot limang minuto

Gng. Madelyn R. Santos

Sr. Admin. Asst. I

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Feliza G. Caoayan

Admin. Asst. II

 

Ihanda ang mga dokumento para sa pagpetisyon

 

Sampung minuto

Gng. Madelyn R. Santos

Sr. Admin. Asst. I

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Feliza G. Caoayan

Admin. Asst. II

 

Papirmahin ang kliyente

 

Limang minuto

Gng. Madelyn R. Santos

Sr. Admin. Asst. I

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Feliza G. Caoayan

Admin. Asst. II

 

1. Gawan ng sertipikasyon pinal

2. Ibigay sa kliyente ang kopya

 

Sampung minuto

G. Jimlo N. Olegario

Mun. Civil Registrar

Kung mayroon kayong gustong iparating para sa ikagaganda  o ikaayos ng aming serbisyo maaaring isangguni sa HRM Office o kaya sa Public Assistance Desk.

KABUUANG ORAS NA KINAKAILANGAN –  TATLONG BUWAN, SAMPUNG ARAW at ISANG ORAS

 

 

 

 

  1. PETISYON SA PAGWAWASTO SA PAGKAKAMALING DI SINADYA BATAY AKTA REPUBLIKA 9048

 

ANG SERBISYO:

Ang Akta Republika 9048 ay para sa mga ipinanganak, ikinasal at namatayan sa Bayan ng Rosales na may maling naitala na di sinasadya.

 

Opisina

Tanggapan ng Rehistro Sibil

Uri

Kumplikado

Uri ng transaksiyon

Government to Public

Sino makakakuha

Mga nakarehistro sa Rosales

 

Mga kailangang dokumento

Saan makakakuha

1. Talaan ng kapanganakan galing sa PSA, at LCRO copy

2. Baptismal

3. Form 137 o Transcript of Records

4. Diploma

5. Talaan ng kasal

6. Talaan sa COMELEC

7. ID na balido

PSA at MCR

Simbahan

Eskwelahan

Eskwelahan

PSA o MCR

COMELEC

Gobyerno

 

PAANO MAKAKAKUHA NG SERBISYO

 

Mga hakbang sa pagkuha

Trabaho ng opisina

Kaukulang bayad

Kaukulang oras

Mga empleyado na magtratrabaho

1. Ang aplikante ay magsumite ng tag dalawang Xerox ng documento

Beripikahin at tanggapin ang dokumento

1,050.00

Labinlimang minuto

Lahat ng empleyado ng MCR

2. Hintaying maisagawa ang penipetisyong dokumento

Ihanda ang mga dokumento para sa pagpetisyon

 

 

Tatlumpung minuto

Lahat ng empleyado ng MCR

3. Berpikahin at pirmahan ang petisyon

Pagsabihan ang kliyente na bayaran ang kaukulang bayarin

 

Sampung minuto

Lahat ng empleyado ng MCR

4. Magbayad ng kaukulang bayarin sa opisina ng tresurerya

Pagbigay ng resibo

 

Dalawang minuto

 

5. Hintayin ang desisyon ng MCR

Dedisisyonan ang petisyon

 

Limang araw

G. Jimlo N. Olegario

Mun. Civil Registrar

 

6. Hintayin ang aprobal ng PSA

Ipadala nag nadisisyonang petisyon sa NSO para sa aproba

 

 

Tatlong buwan

 

7. Bumalik sa MCR

Gumawa ng sertipikasyong pinal kapag natanggap na ang aprobal ng petisyon

 

 

Dalawampung minuto

Lahat ng empleyado ng MCR

 

8. Ibigay ang dokumento na may remark at anotasyon

Ibigay na ang dokumento sa kleyente

 

 

Limang minuto

G. Benny S. Fernandez

Admin. Asst. II

G. Jimlo N. Olegario

Mun. Civil Registrar

 Kung mayroon kayong gustong iparating para sa ikagaganda  o ikaayos ng aming serbisyo maaaring isangguni sa HRM Office o kaya sa Public Assistance Desk.

KABUUANG ORAS NA KINAKAILANGAN – TATLONG BUWAN, SAMPUNG ARAW AT APATNAPUNG MINUTO

  1. PETISYON SA PAGWAWASTO SA PAGKAKAMALING DI SINADYA BATAY AKTA REPUBLIKA 10172

 

ANG SERBISYO:

Ang Akta Republika 10172 ay para sa mga ipinanganak ng Rosales na may maling naitala na di sinasadya gaya ng kasarian, buwan at araw ng kapanganakan.

 

Opisina

Tanggapan ng Rehistro Sibil

Uri

Kumplikado

Uri ng transaksiyon

Government to Public

Sino makakakuha

Mga ipinanganak na iba ang ginagamit na petsa ng kapanganakan at ibang kasarian

 

PAANO MAKAKAKUHA NG SERBISYO

 

Mga kailangang dokumento

Saan makakakuha

1. Talaan ng kapanganakan

2. NBI/Police klerans

3. Baptismal

4. Form 137 o Transcript of Records

5. Diploma

6. Talaan ng kasal

7. Sertipikasyon galing sa pinagtratrabahuan na walang sala ang aplikante

8. Talaan sa COMELEC

9. ID na balido

10. Resulta ng Pagdidiaryo

11. Medikal record

PSA

NBI at Police Station

Simbahan

Eskwelahan

Eskwelahan

PSA o MCR

Opisina ng aplikante

 

COMELEC

 

Hospital o klinik

 

Mga hakbang sa pagkuha

Trabaho ng opisina

Kaukulang bayad

Kaukulang oras

Mga empleyado na magtratrabaho

1. Ang aplikante ay magsumite ng tag dalawang Xerox ng documento

Beripikahin at tanggapin ang dokumento

3,050.00

Labinlimang minuto

G. Jimlo N. Olegario

Mun. Civil Registrar

Gng. Madelyn R. Santos

Sr. Admin. Asst. I

Gng. Marivic C. Natino

Admin. Asst. V

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Feliza G. Caoayan

Admin. Asst. II

2. Hintaying maisagawa ang penipetisyong dokumento

Ihanda ang mga dokumento para sa pagpetisyon

 

 

Tatlumpung minuto

Gng. Madelyn R. Santos

Sr. Admin. Asst. I

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Feliza G. Caoayan

Admin. Asst. II

3. Berpikahin at pirmahan ang petisyon

Pagsabihan ang kliyente na bayaran ang kaukulang bayarin

 

limang minuto

Gng. Madelyn R. Santos

Sr. Admin. Asst. I

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Feliza G. Caoayan

Admin. Asst. II

4. Magbayad ng kaukulang bayarin sa opisina ng tresurerya

Pagbigay ng resibo

 

Dalawang minuto

 

5. Bumalik sa opisina ng Rehistro para ibigay ang resibo

Ipagbigay alam sa mga kleyente na ang petisyon ay maiposte ng hanggang sampung araw bago madesisyunan ng MCR ang petisyon

 

 

 

Sampung araw

Gng. Madelyn R. Santos

Sr. Admin. Asst. I

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Feliza G. Caoayan

Admin. Asst. II

6. Hintayin ang desisyon ng MCR sa petisyon

Ipadala nag nadisisyonang petisyon sa PSA, legal division at pag dumating ang patutuhanan ng petisyon, ipaalam sa kliyente

 

 

Tatlong buwan

 

7. Ibigay ang dokumento na may remark at anotasyon

Ibigay na ang dokumento sa kleyente

 

 

sampung minuto

G. Jimlo N. Olegario

Mun. Civil Registrar

G. Benny S. Fernandez

Admin. Asst. II

 Kung mayroon kayong gustong iparating para sa ikagaganda  o ikaayos ng aming serbisyo maaaring isangguni sa HRM Office o kaya sa Public Assistance Desk.

KABUUANG ORAS NA KINAKAILANGAN  –  TATLONG BUWAN, SAMPUNG ARAW AT APATNAPUNG MINUTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. PARA SA MGA NAANTALA NG PAGTATALA PARA SA KAPANGANAKAN, KASAL AT KAMATAYAN.

 

MGA KLIYENTE:

Mga taga Rosales o mga taong ipinanganak, ikinasal at namatay sa Rosales na hindi pa naitatla o kahit sa PSA.

 

Opisina

Tanggapan ng Rehistro Sibil

Uri

Kumplikado

Uri ng transaksiyon

Pagtatala sa mga hindi pa naitalang kapanganakan, kasal at kamatayan

Sino makakakuha

Mga ipinanganak, ikinasal at namatayan sa bayan ng Rosales

 

PAANO MAKAKAKUHA NG SERBISYO

 

Mga kailangang dokumento

Saan makakakuha

1. Sertipikasyon na walang documento galing sa PSA

2. Dalawang testigo

3. Dalawang dokumento sa mga   sumusunod:

4. Sertipikasyon ng bautismo

5. Sertipikasyon ng kasal

6. Registrasyon galing sa   COMELEC

7. Mga ID’s

8. Record galing sa eskwelahan

9. Pasaporte

10. Rekord galing sa Pinagtrabahuan/pinagtratrabahuan

 

PSA

 

 

Simbahan

Simbahan at MCR

COMELEC

Gobyerno

Eskwelahan

DFA

Opisina ng nagtatala

 

Mga hakbang sa pagkuha

Trabaho ng opisina

Kaukulang bayad

Kaukulang oras

Mga empleyado na magtratrabaho

1. Pumunta sa opisina

Para magbiripika at magtanong.

 

Titignan kung may rehistro ang kleyente o wala

 

Tatlong minuto

     G. Jimlo N. Olegario

Mun. Civil Registrar

Gng. Marivic C. Natino

Admin. Asst. V

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

2. ipakita ang mga dokumento

Pagbeberipka sa mga dokumentong naipakita kung tunay at sapat na (kailangan ang petsa at lugar ng kapanganakan) at magbayad sa opisina ng tresurera;

 

 

180.00

 

 

 

 

Limang minuto

    

Gng. Madelyn R. Santos

Sr. Admin. Asst. I

Gng. Marivic C. Natino

Admin. Asst. V

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Feliza G. Caoayan

Admin. Asst. II

 

3.

 Tatanungin ang aplikante ng mga detalyeng ilalagay

 

Limang minuto

     G. Jimlo N. Olegario

Mun. Civil Registrar

Gng. Madelyn R. Santos

Sr. Admin. Asst. I

Gng. Marivic C. Natino

Admin. Asst. V

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Feliza G. Caoayan

Admin. Asst. II

4. Hintaying ma enkod ang papeles

Gagawin ang dokumento

 

 

Sampung minuto

     G. Jimlo N. Olegario

Mun. Civil Registrar

Gng. Madelyn R. Santos

Sr. Admin. Asst. I

Gng. Marivic C. Natino

Admin. Asst. V

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Feliza G. Caoayan

Admin. Asst. II

5. Tignan at siyasatin kung tama ang nakalagay sa dokumentong ipapakita

Sasabihin sa kleyente ang sampung araw na pablikasyon para sa huling pagpapatala

 

 

 

     G. Jimlo N. Olegario

Mun. Civil Registrar

Gng. Madelyn R. Santos

Sr. Admin. Asst. I

Gng. Marivic C. Natino

Admin. Asst. V

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Feliza G. Caoayan

Admin. Asst. II

6. Hintayin ang sampung araw na pagpoposte

 

 

Pang Labing isang araw

 

Kung mayroon kayong gustong iparating para sa ikagaganda  o ikaayos ng aming serbisyo maaaring isangguni sa HRM Office o kaya sa Public Assistance Desk.

KABUUANG ORAS NA KINAKAILANGAN  –  LABINGISANG ARAW AT DALAWAMPOT LIMANG MINUTO

                       

 

  1. PAGKUHA SA LISENSYA NG KASAL

 

SERBISYO:

Aplikante ay residente o ang isa ay residente sa ibang bayan, edad 18 pataas, walang hadlang sa pagpapakasal, mga may balak pakasal mag aplay sa opisina ng talaan. Ang nasabing lisensya ay magagamit saan man sa Pilipinas ng 120 araw magmula sa araw ng paglabas.

 

Opisina

Tanggapan ng Rehistro Sibil

Uri

Simple

Uri ng transaksiyon

Government to Public

Sino makakakuha

Mga 18 antas pataas (lalaki at babae) na walang asawa, balo o anulled

 

PAANO MAKAKAKUHA NG SERBISYO

 

Mga kailangang dokumento

Saan makakakuha

1. Rehistro ng kapanganakan ng ikakasal

2. Patnubay o lagda ng magulang sa aplikante na 18-20 ang edad

3. Patnubay o lagda ng magulang o tagapangalaga sa 21-24 ang edad

4. Para sa mga banyag – Sertipikasyon galling sa embahada nila ditto sa Pilipinas para maikasal ditto sa ating bansa

5. Para sa mga aplikate na ikinasal na kailangan ang mga sumusunod:

6. Rehistro ng kamatayan ng asawa

7. Papeles ng diborsyo

8. Papeles na napawalang bisang kasal

9. Sertipikasyon ng walang kasal galling sa PSA (CENOMAR)

PSA o MCR

 

 

Embassy

 

 

PSA o MCR

RTC

RTC

PSA

 

 

Mga hakbang sa pagkuha

Trabaho ng opisina

Kaukulang bayad

Kaukulang oras

Mga empleyado na magtratrabaho

1. Kliyente ay magpresinta ng nararapat na dokumento/ magsulat sa porma na ibibigay

 

 

 

 

 

Pagberipika sa mga dokumento kung tunay at kompleto

250.00

 

 

 

 

 

 

Labinlimang minuto

 

G. Jimlo N. Olegario

Mun. Civil Registrar

Gng. Madelyn R. Santos

Sr. Admin. Asst. I

Gng. Marivic C. Natino

Admin. Asst. V

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Feliza G. Caoayan

Admin. Asst. II

 

2. Maghintay para sa nai type na aplikasyon

Itype sa kaukulang porma

 

 

Labinlimang minuto

Gng. Madelyn R. Santos

Sr. Admin. Asst. I

Gng. Marivic C. Natino

Admin. Asst. V

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Feliza G. Caoayan

Admin. Asst. II

3. Basahin ang natapos na aplikasyon at pirmahan

Habang neriribisa ang dokumneto sabihan ang aplikante na magbayad ng kaukulang bayarin

 

Sampung minuto

 

4. Magbayad sa opisina ng tresurerya

 

Pagbibigay ng resibo   

 

 

 

Limang minuto

 

5. Bumalik sa Registrar para sa karagdagang alituntunin 

Ituturo sa mga aplikate ang mga ibang kailangan bago ilabas ang lisensya

 

 

 

 

Labinlimang minuto

Gng. Madelyn R. Santos

Sr. Admin. Asst. I

Gng. Marivic C. Natino

Admin. Asst. V

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Feliza G.Caoayan

Admin. Asst. II

 

6. Kumuha ng porma sa sertipikasyon sa pagtatanim

Tanggapin ang sertipikasyon sa pagtatanim

 

 

Dalawampung minuto

 

7. Dumalo sa pagpupulong tungkol sa pagplano ng pamilya at payo ukol sa ikakasal sa itinakda na araw

Magbigay ng payo ukol sa ikakasal at magbigay ng sertipikasyon pagkatapos

 

 

dalawang oras

Bb. Maeh C. Datu

Designated Population Program Worker

8. Bumalik pagkatapos ng sampung araw para sa labas ng lisensya

 

 

 

Paglabas ng lisensya ng kasal

 

 

 

 

Sampung araw

 

G. Jimlo N. Olegario

Mun. Civil Registrar

 

Kung mayroon kayong gustong iparating para sa ikagaganda  o ikaayos ng aming serbisyo maaaring isangguni sa HRM Office o kaya sa Public Assistance Desk.

KABUUANG ORAS NA KINAKAILANGAN –  SAMPUNG ARAW DALAWANG ORAS AT DALAWAMPUNG MINUTO

 

  1. MGA NAKAREHISTRONG DOKUMENTO NA MAY NAWAWALANG IMPORMASYON SA KAPANGANAKAN, KAMATAYAN AT KASAL.

 

SERBISYO:

Dagdagan ang anumang nawawala sa dokumento.

 

Opisina

Tanggapan ng Rehistro Sibil

Uri

Simple

Uri ng transaksiyon

Government to Public

Sino makakakuha

Mga ipinanganak at ikinasal sa Rosales

 

PAANO MAKAKAKUHA NG SERBISYO

 

Mga hakbang sa pagkuha

Trabaho ng opisina

Kaukulang bayad

Kaukulang oras

Mga empleyado na magtratrabaho

1. Sabihin kung anong dokumentong kailangang punan.

 

Itype ang dokumento na pipirmahan ng kliyente

360.00

 

dalawampong minuto

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Feliza G.Caoayan

Admin. Asst. II

2. Basahin ang natapos na dokumento at pirmahan

 

 

Walong minuto

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Feliza G.Caoayan

Admin. Asst. II

3. Pirmahan ng Registrar

 

 

Dalawang minuto

G. Jimlo N. Olegario

Mun. Civil Registrar

4. Ihulog ang dokumento sa LBC para sa endorsement

 

 

 

 

Kung mayroon kayong gustong iparating para sa ikagaganda  o ikaayos ng aming serbisyo maaaring isangguni sa HRM Office o kaya sa Public Assistance Desk.

KABUUANG ORAS NA KINAKAILANGAN  –  TATLUMPONG MINUTO

 

  1. PAGREHISTRO NG DESISYON SA KORTE.

 

SERBISYO:

Rehistro ng mga desisyon sa korte sa pagtama o pagkansela sa mga maling impormasyon sa kapanganakan, kasal at kamatayan.

 

Opisina

Tanggapan ng Rehistro Sibil

Uri

Simple

Uri ng transaksiyon

Government to Public

Sino makakakuha

Mga tao na may desisyon galing  sa RTC ng birth at marriage

 

 

 

PAANO MAKAKAKUHA NG SERBISYO

Mga hakbang sa pagkuha

Trabaho ng opisina

Kaukulang bayad

Kaukulang oras

Mga empleyado na magtratrabaho

1. Ipakita ang mga dokumento galling sa korte

Itala sa libro ang nadesisyonang kaso. Gagawa ng sertipikasyon para sa rehistro at authenticity ng dokumento

1,180.00

 

tatlompong minuto

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Madelyn R. Santos

Sr. Admin. Asst. I

 

Pirmahan ng MCR

 

Limang minuto

G. Jimlo N. Olegario

Mun. Civil Registrar

2. Hintaying ang ibibigay na kopya

Pag isyu ng dokumento

 

Dalawang minuto

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Madelyn R. Santos

Sr. Admin. Asst. I

Kung mayroon kayong gustong iparating para sa ikagaganda  o ikaayos ng aming serbisyo maaaring isangguni sa HRM Office o kaya sa Public Assistance Desk.

KABUUANG ORAS NA KINAKAILANGAN  –  TATLUMPOT PITONG MINUTO

 

 

  1. PAG LEHITIMO SA MGA NAIPANGANAK NA HINDI KASAL ANG MGA MAGULANG.

 

SERBISYO:

Paglilipat ng apelyido ng bata na maisusunid sa kanyang ama.

 

Opisina

Tanggapan ng Rehistro Sibil

Uri

Simple

Uri ng transaksiyon

Government to Public

Sino makakakuha

Mga ipinanganak na illegitimate

 

 

 

 

PAANO MAKAKAKUHA NG SERBISYO

 

Mga hakbang sa pagkuha

Trabaho ng opisina

Kaukulang bayad

Kaukulang oras

Mga empleyado na magtratrabaho

1. Ipakita ang mga dokumento birth certificate ng bata, marriage certificate at CENOMAR ngfmagulang

Paghanda ng mga kaukulang dokumento na pipirmahan ng mga magulang

360.00

 

tatlompong minuto

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Feliza G.Caoayan

Admin. Asst. II

 

Pirmahan ng MCR

 

Limang minuto

G. Jimlo N. Olegario

Mun. Civil Registrar

2. Hintaying ang ibibigay na kopya

Pag isyu ng dokumento

 

Dalawang minuto

G. Benny Fernandez

Admin. Asst. II

Gng. Madelyn R. Santos

Sr. Admin. Asst. I

Kung mayroon kayong gustong iparating para sa ikagaganda  o ikaayos ng aming serbisyo maaaring isangguni sa HRM Office o kaya sa Public Assistance Desk.